Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

H εταιρία ΔΗΜΗΤΡΑ Ν. ΣΟΥΜΗ , που εδρεύει στην Αθήνα, Αμφιτρίτης 3, 17456 (εφεξής «η Εταιρία»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ενημερώνει τους επισκέπτες της ότι η επεξεργασία των παρεχόμενων από τους ίδιους [επισκέπτες] δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους (στο εξής «δεδομένα») γίνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνιακά μέσα, προκειμένου να τους παρασχεθεί η εκάστοτε αιτούμενη από τους ίδιους υπηρεσία και προκειμένου να συναλλαχθούν με την Εταιρία. Προκειμένου να διεκπεραιώσετε τις συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αλλά και να έχουμε την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί σας, θα σας ζητηθούν συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α. Αν επιθυμείτε να αγοράσετε προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω πιστωτικής κάρτας, θα σας ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία όπως το όνομα κατόχου, ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ο αριθμός CVV.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών της ιστοσελίδας μας που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, παραμένουν απόρρητα και δεν διαβιβάζονται, ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται από την Εταιρία για τη νόμιμη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Οι χρήστες της ιστοσελίδας δεν υποχρεούνται να χορηγούν τα προσωπικά δεδομένα τους, εάν όμως δεν το πράττουν, ενδέχεται να εμποδίζεται η παροχή της εκάστοτε αιτούμενης από τους ίδιους υπηρεσίας.

Σε οποιαδήποτε στιγμή οι χρήστες της ιστοσελίδας μας διατηρούν τα δικαιώματα που τους παρέχει ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ήτοι τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα του Γενικού Κανονισμού.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εταιρία μας δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των δεδομένων σας και ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό.

Τα δεδομένα είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές [όπως ΑΑΔΕ] κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις.